top of page

תקנון האתר

שיקי מודה לכם על בקורכם באתר

השימוש באתר ורכישת המוצרים מותנית בתנאים המפורטים להלן:

השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ולתנאיו ומהווה הסכם התקשרות מחייב בין הלקוח הקונה לבין האתר על כן הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון בטרם תבצע שימוש באתר.

גלישה ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבלת הוראות תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר בכלל ומביצוע רכישות בפרט.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הזמנת מוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוח פרטי שמלאו לו 18 וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ליום השימוש ובתנאי שפרטיו האישיים אותם מילא בטופס ההזמנה לרבות דואר אלקטרוני תקינים ומלאים.

רכישת מוצרים

המוצרים הנרכשים באמצעות האתר הנם מוצרים חדשים.

במקרה של הזמנה שהמוצר לא יימצא במלאי או ולא ניתן יהיה לספק את ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר והלקוח לא יחויב בגינו.

תיאור שגוי של הפריט או טעות מחיר, לא יהוו עילה לחיוב החברה אשר עושה  כמיטב יכולתה על מנת לספק מידע אמין ומדויק ככל שניתן.

התצלומים באתר מיועדים להמחשה בלבד, החברה עושה ככל שביכולתה להציג תצלומים שישקפו נאמנה את מראה הפריטים, אולם, יתכנו שינויים או הבדלים שמקורם במגבלות טכניות ו/או גרפיות ו/או רזולוציות של מסכי מחשב, ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים כאמור. 

   

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לשווק כל פריט ממגן הפריטים המוצעים באתר בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, ולא תעמוד לזכות המשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 

הרכישה באתר הנה לצרכים פרטיים ואישיים, רכישה באתר לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים אסורה בהחלט.   

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולא לכבד הזמנות ו/או רכישות בעלי אופי מסחרי וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

                                                                                                             

 

מחירים ואמצעי תשלום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

המחיר בו הקונה יחויב דרך האתר הנו המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידי הקונה.

המוצרים הנבחרים יתווספו ל”עגלת הקניות” כך שבסיום ההזמנה תוכל לצפות בסיכומה המאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים אלא נועד לצרכי אישור קליטת הנתונים בלבד.

רכישת מוצרים באמצעות כרטיס אשראי מותנה באישור חברת האשראי ואימות העסקה, ככל והעסקה לא תאושר, תימסר הודעה ללקוח לצורך הסדרת התשלום. במידה ולא יוסדר אמצעי התשלום תוך 3 ימים מיום מתן ההודעה, תראה העסקה כמבוטלת.

ניתן לבצע תשלום גם באמצעות פאיי-פאל,  פאיי-בוקס וביט באמצעות יצירת קשר עם שרות לקוחות.

החזרת מוצר / ביטול עסקה

ניתן להחזיר את המוצר הנרכש ולבטל עסקה תוך 21 ימים מיום ביצוע העסקה באתר,  וזאת לפי שני תנאים עיקרים:

1. לא נעשה שימוש במוצר.

2. התווית אינה הוסרה ממקומה ולא נגרם כל נזק לפריט.

מומלץ ליצור קשר בדוא"ל shickids21@gmail.com או בווטסאפ ולהודיע על ביטול העסקה, ניתן להחזיר את המשלוח דרך דואר ישראל וחינם באמצעות פתק "תגוביינא רשום" המצורף לחבילה שקיבלתם, ולשלוח במארז המקורי שקבלתם.

לאחר הגעת המוצר למחסנינו ובדיקתו, תשלח אליכם הודעה בדוא"ל על אפשרויות הזיכוי, שובר זיכוי או החזר כספי (במקרה של החזר כספי, ינוכה מסכום העסקה 7% עמלת סליקה).

שימו לב, אין החזרות לאקססוריס ומוצצים.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר הנם בבעלות החברה ולאף אדם ו/או גורם אחר לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.

סודיות, פרטיות ואבטחת מידע

החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוח ולא להעבירם לכל גורם אחר, ככל שהחוק אינו מחייב את האתר למסור פרטים כאמור. שימוש בפרטי הלקוח יעשה על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

עסקאות שתבוצענה באופן מקוון מלא, תאובטחנה באמצעות אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח את המידע ככל הניתן והעברת מספרי כרטיסי האשראי תיעשה על פי תקן ואולם, במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר או הנובעים מכח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר או כלשהו אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה. אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד’), ושימוש זה יהיה מותר.

 

שונות

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.

יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף ו/או העתקה של תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות.


שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של
כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

מדיניות פרטיות

מפעילת האתר עושה שימוש בקבצי Cookies , בין היתר, לצורך אימות פרטים, שיפור חווית המשתמש, התאמת העדפות ומידע סטטיסטי. המשתמש רשאי לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies ומפעילת האתר תהא רשאית לחדול ממתן שירותי האתר.

מפעילת האתר לא תעביר מידע לצדדים שלישיים למעט באחד או יותר מהמקרים הבאים: לאחר קבלת הסכמת המשתמש;  אם המשתמש ייקח חלק בפעילויות משותפות למפעילת האתר ולצד שלישי; לצרכים סטטיסטיים באופן שאינו כולל פרטים מזהים; אם יתקבל צו שיפוטי ו/או אם הדבר יידרש במסגרת כל מחלוקת או הליך משפטי, בין הצדדים להגנה על זכויות קניין, בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ”י דין למסירת המידע.

מפעילת האתר פועלת בכל דרך סבירה ומקובלת על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח בטחון או חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או פריצה למחשבים על ידי צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של מפעילת האתר.

bottom of page